Klauzula informacyjna

Działając zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego dalej „RODO”, informujemy, że:
   1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest spółka Brand Bridge Sp. z o.o. sp.k. z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Wałbrzyskiej 1/4 (KRS: 0000755798), zwana dalej „Administratorem”.
   2. Pani/Pana dane osobowe zostały udostępnione Administratorowi za pośrednictwem portalu internetowego LinkedIn w wyniku opublikowania przez Panią/Pana tych danych na ww. portalu.
   3. w sprawach Pani/Pana danych osobowych może Pani/Pan kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych p.Jakub Deryng-Dymitrowicz- dane kontaktowe: e-mail. iod@brandbridge.eu.
   4. Dane osobowe przetwarzane będą przez Administratora w celu realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora tj. w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego polegającego na nawiązywaniu pierwszego kontaktu z użytkownikiem portalu LinkedIn, z którymi Administrator nie miał wcześniej kontaktu, aby umożliwić podjęcie przez Administratora i ww. użytkownika współpracy korzystnej dla obu stron (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Pani/Pana dane osobowe przetwarzane mogą być również na podstawie odrębnie udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).
   5. Dane osobowe przetwarzane przez Administratora stanowią: Pani/Pana imię i nazwisko, adres e-mail oraz informacje o aktualnie zajmowanym stanowisku.
   6. Pani/Pana dane nie będą przekazywane do osób trzecich ani do organizacji międzynarodowych.
   7. Dane osobowe przetwarzane przez Administratora będą przekazywane odbiorcom danych, tj.: podmiotom, którym Administrator ma obowiązek przekazywać dane na podstawie obowiązujących przepisów prawa oraz podmiotom świadczącym pracę i usługi na rzecz Administratora (np. pracownikom, współpracownikom, zleceniobiorcom i zleceniodawcom, usługobiorcom i usługodawcom Administratora odpowiedzialnym za sprawy księgowo-finansowe, informatyczne, audytorskie, prawnicze, windykacyjne i pocztowe).
   8. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres prowadzenia z Panią/Panem korespondencji e-mail – nie dłużej jednak niż przez 1 rok od daty zakończenia tej korespondencji lub do momentu złożenia przez Panią/Pana sprzeciwu wobec przetwarzania danych przez Administratora. Jeżeli przetwarzanie danych odbywa się na podstawie Pani/Pana zgody – Administrator będzie przetwarzał dane do momentu wycofania tej zgody, nie dłużej jednak niż przez 1 rok od daty zakończenia prowadzonej z Panią/Panem korespondencji.

 

Posiada Pani/Pan prawo:

  • dostępu do dotyczących Pani/Pana danych osobowych, na zasadach określonych w art. 15 RODO.
  • żądania od Administratora sprostowania dotyczących Pani/Pana danych osobowych, na zasadach określonych w art. 16 RODO.
  • żądania od Administratora usunięcia dotyczących Pani/Pana danych osobowych, na zasadach określonych w art. 17 RODO.
  • żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania dotyczących Pani/Pana danych osobowych, na zasadach określonych w art. 18 RODO.
  • przenoszenia dotyczących Pani/Pana danych osobowych, na zasadach określonych w art. 20 RODO.
  • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania dotyczących Pani/Pana danych osobowych, na zasadach określonych w art. 21 RODO, chyba że podstawą przetwarzania danych jest zgoda wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych – gdy uzna, że przetwarzanie dotyczących ją/go danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych.
  • cofnięcia w dowolnym momencie zgody na przetwarzanie danych osobowych, jeżeli przetwarzanie odbywa się na jej podstawie; cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
  • dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.
Napisz do nas
 • This field is for validation purposes and should be left unchanged.

Jesteś twórcą, wydawcą? Dołącz do nas

Sprawdź korzyści

Pobierz brief